Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 17 มกราคม 2565 700
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูและวัดพัชรกิติยาภาราม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบสะสมหน่วยกิต(Credit Bank) สร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้ต้องขัง เป็นพลเมืองดีกลับคืนสู่สังคม 27 ธันวาคม 2564 896
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 27 ธันวาคม 2564 776
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดตลาดนัด U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของดี ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 24 ธันวาคม 2564 884
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการ PLC 24 ธันวาคม 2564 847
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 ธันวาคม 2564 723
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พลิกโฉม MCRU สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์พื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 21 ธันวาคม 2564 1201
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประชุมหารือปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่าย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชน 16 ธันวาคม 2564 811
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 36 ในปี 2565 พร้อมรับข้อเสนอแนะแผนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด 19 ก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดงาน 15 ธันวาคม 2564 1049
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือเทศบาลเมืองจอมพลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบSMART CITYตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2564 850