Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 09 เมษายน 2564 546
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 เมษายน 2564 603
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 07 เมษายน 2564 603
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านชวนนายกอบต.คุ้งพยอมโชว์สอยละมุด เปิดคาเฟ่สวนหลังบ้านละมุด 100 ปี จิบชากาแฟฟังเพลงชิลล์ๆชิมผลิตภัณฑ์ของอร่อยจากการแปรรูปละมุด 07 เมษายน 2564 867
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายราชบุรี 07 เมษายน 2564 659
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างครูมืออาชีพตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษา 07 เมษายน 2564 552
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษาสร้างแนวร่วมวิศวกรสังคม เติมทักษะชีวิตปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ขยายเครือข่ายสู่สังคม ตอบโจทย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 02 เมษายน 2564 539
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักเรียน นักศึกษา และ U2Tคุ้งพะยอม ร่วมอบรมแปรรูปละมุด 100 ปี คุ้งพยอม ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน 01 เมษายน 2564 766
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติสร้างสุของค์กร 31 มีนาคม 2564 594
สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดโครงการบรรเลงดนตรีเพื่อชุมชน เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะส่งคุณภาพบัณฑิตสายครูทางดนตรี 30 มีนาคม 2564 634