Accessibility Tools

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอังกูร  ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนำเสนอข้อมูลดำเนินงานโครงการ U2T ในพื้นที่ 35 ตำบลที่ผ่านมาและการขับเคลื่อนโครงการในเฟสใหม่ การดำเนินการตามความร่วมมือในด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการ U2T for BCG และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่รับผิดชอบ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมคณะทำงานโครงการ U2T ร่วมในพิธีครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร