ทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดฝึกอบรมการสร้างสุขด้วยโปรแกรมสติ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ นำทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดฝึกอบรมการสร้างสุขด้วยโปรแกรมสติให้กับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และรองอธิการบดีฯ คณบดี รองคณบดี  หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำสติ ไปพัฒนาคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร