สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านเข้าร่วมนำเสนอ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565Thailand Research Expore 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านเข้าร่วมนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565Thailand Research Expore 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ลด์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีทีมนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ หัวหน้าโครงการ ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร. วสันต์ นาคเสนีย์ ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ และอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ทีมนักวิจัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร