คณะอาจารย์และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมของแต่ละคณะลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองไผ่ จัดเวทีวิจัยนำเสนอข้อมูลผลสำรวจสภาพปัญหาความเป็นอยู่ และความต้องการของชุมชน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯพร้อมคณะอาจารย์และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมของแต่ละคณะลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ 8 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดเวทีวิจัยนำเสนอข้อมูลผลสำรวจสภาพปัญหาความเป็นอยู่ และความต้องการของชุมชน และผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหารอบต.ปากช่อง ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมเวที ซึ่งในการนำเสนอของนักศึกษาจะมีแผนกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร