เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง

     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครง 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลหน้าเมือง ณ โรงเรียน เทศบาล 1 (วัดสัตนารถปริวัตร) โดยมี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อาจารย์พนิชา จงสุภางค์กุล รองคณะบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ นางสาวรัตนา ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นางสุพิศ บุญแก้ว ประธานชุมชนสายฝนร่วมใจร่วม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหน้าเมือโดยมีนางสาว มาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)ให้การต้อนรับ มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่ิทั้ง 4 หน่วยงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง โดยเลือกชุมสายฝนร่วมใจเป็นชุมชนนำร่อง
     โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง เป็นโครงการซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย เทศบาลเมืองราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง ได้เลือกชุมชนสายฝนร่วมใจเป็นชุมชนนำร่อง ซึ่งจะทำให้ทุกครัวเรือนได้รับการเยี่ยมบ้าน และสำรวจข้อมูลค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลรายครอบครัวเป็นแฟ้มข้อมูลรายชุมชน  ทำให้ ประชาชนในเขตคพื้นที่สายฝนร่วมใจ ตำบลหน้าเมือง มีหมอประจำครอบครัวครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไปสู่การดำเนินการในชุมชนอื่นๆ ทั้งยังเป็นการดึงศักยภาพ เหล่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลหน้าเมือง โดยมีนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหน้าเมืองต่อไป
     การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเปิดตัวคณะทำงาน สื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ ผ่านบูทกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ มีการจัดนิทรรศการทุกภาคส่วน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร