ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์ประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิพากษ์ประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบทั้ง 5 ด้านตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.ร่วมประชุมและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร