Accessibility Tools

นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม

     ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนต์ คอนซัลติ้ง จำกัด

⛑ การดับเพลิงขั้นต้น
⛑ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
⛑ ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนต์ คอนซัลติ้ง จำกัด สมาคมอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรม จป.วิชาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร
  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม