Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ขอบคุณนักเรียน ม. 6/1 ที่ร่วมกิจกรรม ขอบพระคุณอาจารย์ชุติมา และอาจารย์นฤมล หมวดวิทยาศาสตร์ที่กรุณาอำนวยความสะดวกในการประสานงาน ขอบคุณวิทยากรจากศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี และอาจารย์นักศึกษาทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม


    
  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี