Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง 19 สิงหาคม 2565 859
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “การออกแบบและแต่งภาพด้วย Appication บนมือถือ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 17 สิงหาคม 2565 707
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 15 สิงหาคม 2565 805
ประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยการศึกษามวยไทยและการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2565 15 สิงหาคม 2565 728
ประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 09 สิงหาคม 2565 777
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 5 "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)" 02 สิงหาคม 2565 672
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่ 02 สิงหาคม 2565 655
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยกระบวนการ Executive Function 02 สิงหาคม 2565 634
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 27 กรกฎาคม 2565 723
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ กับ ICDL ASIA 2022 Digital Challenge 22 กรกฎาคม 2565 822