Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี 10 พฤศจิกายน 2565 1756
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 10 พฤศจิกายน 2565 1504
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง และผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 17 ตุลาคม 2565 1301
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย 28 กันยายน 2565 1687
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 26 กันยายน 2565 1690
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 26 กันยายน 2565 1326
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 26 กันยายน 2565 1279
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง 26 กันยายน 2565 1278
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 20 กันยายน 2565 1500
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะวิศวกรสังคม" รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 20 กันยายน 2565 1250