ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Meta Active Learning หัวข้อ “การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR [Augmented Reality] VR [Virtual Reality] Metaverse” 22 กรกฎาคม 2565 392
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model 19 กรกฎาคม 2565 550
คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 08 กรกฎาคม 2565 407
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 08 กรกฎาคม 2565 476
กองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 07 กรกฎาคม 2565 381
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสมุนไพรใกล้ตัว ครอบครัวสุขภาพดี ลูกหลานสุขี เล่าเรียนสุขใจ สืบสานภูมิปัญญาสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 07 กรกฎาคม 2565 418
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2565 04 กรกฎาคม 2565 510
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย” 01 กรกฎาคม 2565 403
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 642
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 356