ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะวิศวกรสังคม" รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 20 กันยายน 2565 963
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ ”มารยาทและบุลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม” 02 กันยายน 2565 1047
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อ ”การออกแบบ Portfolio และ info graphic พื้นฐาน” 02 กันยายน 2565 1028
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 02 กันยายน 2565 1048
คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนและต้นหม่อน 02 กันยายน 2565 1038
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม 29 สิงหาคม 2565 1000
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม จัดโครงการค่ายโยธาสถาปัตย์ C&A CAMP @CHOMBUENG 25 สิงหาคม 2565 1400
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบกราฟิก "Life Land Fanthsy Workshop" 22 สิงหาคม 2565 1359
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด 22 สิงหาคม 2565 1230
ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 19 สิงหาคม 2565 1155