Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23 กุมภาพันธ์ 2566 1185
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1 23 กุมภาพันธ์ 2566 1657
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ และสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566 1618
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการจอมบึงสัญจร สร้าง “ฅนทันสื่อ” ต้นแบบเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรีกลุ่มแกนนำแม่ไก่ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2566 1471
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและบัญฑิตวิทยาลัย 20 กุมภาพันธ์ 2566 1470
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงเพาะปลูก ให้กับกลุ่มโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 1544
กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 1747
กองพัฒนานักศึกษาร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และร่วมเยี่ยมชมผลงานนักศึกษา ศิลปะศึกษา 09 กุมภาพันธ์ 2566 1742
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023) 07 กุมภาพันธ์ 2566 1740
ครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน แบบ Oral presentation ในงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 06 กุมภาพันธ์ 2566 1744