Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 07 มีนาคม 2566 1915
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 กุมภาพันธ์ 2566 1407
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2566 1533
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 23 กุมภาพันธ์ 2566 1379
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23 กุมภาพันธ์ 2566 1289
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1 23 กุมภาพันธ์ 2566 1762
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ และสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566 1773
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการจอมบึงสัญจร สร้าง “ฅนทันสื่อ” ต้นแบบเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรีกลุ่มแกนนำแม่ไก่ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2566 1621
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและบัญฑิตวิทยาลัย 20 กุมภาพันธ์ 2566 1570
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงเพาะปลูก ให้กับกลุ่มโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 1653