Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง

    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ