Accessibility Tools

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “การออกแบบและแต่งภาพด้วย Appication บนมือถือ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

   วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “การออกแบบและแต่งภาพด้วย Appication บนมือถือ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน


    
  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม