Accessibility Tools

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด

    วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด ณ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มช่างตีมีด พนักงานเอกชน ค้าขาย อาชีพอิสระ ข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่สนใจจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านโลหะวิทยาให้กับชุมชนท้องถิ่นสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์มีดให้มีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายให้บริการทดสอบวัสดุความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเพื่องานตีมีดหากมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิต โครงสร้างภายในของวัสดุ จะสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันทางการตลาดได้มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า ซึ่งมีอาจารย์ ดร.นพพร ภู่ระย้า อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม