Accessibility Tools

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบกราฟิก "Life Land Fanthsy Workshop"

     ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรมและงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบกราฟิก "Life Land Fanthsy Workshop"  ซึ่งจัดโดยสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง วิทยากรโดย คุณกิตติศักดิ์ ระวังกิ่ง และการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์จัดโครงการฝึกอบรมในสถานการณ์จริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ในรายวิชา #ปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม