Accessibility Tools

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม จัดโครงการค่ายโยธาสถาปัตย์ C&A CAMP @CHOMBUENG

     ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม จัดโครงการค่ายโยธาสถาปัตย์ C&A CAMP @CHOMBUENG ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บีง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม