Accessibility Tools

ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อ ”การออกแบบ Portfolio และ info graphic พื้นฐาน”

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อ ”การออกแบบ Portfolio และ info graphic พื้นฐาน” โดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม และอาจารย์ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์ วิทยากรความรู้ให้นักศึกษาจาก 5 สาขาวิชา คือ

     🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
     🔸สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปี 3)
     🔸สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
     🔸สาขาวิชาการบัญชี
     🔸สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
     ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้ถ่ายภาพสำหรับนำไปจัดทำ portfolio /การประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา