Accessibility Tools

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

     วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ