Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะทำงานดำเนินงานฯ ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา" 24 สิงหาคม 2566 1350
การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 19 กรกฎาคม 2566 1676
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ICDL Challenge 2023 รอบที่ 2: National Round รอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทย 19 กรกฎาคม 2566 2356
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และวัดผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 06 กรกฎาคม 2566 1570
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2566 06 กรกฎาคม 2566 1573
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566 20 มิถุนายน 2566 2818
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพัฒนาคุณสมบัติในตนด้วยโปรแกรมสติและวิศวกรสังคม 20 มิถุนายน 2566 2011
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยทักษะวิศวกรสังคม 13 มิถุนายน 2566 2089
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 07 เมษายน 2566 2787
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดำเนินการจัดโครงการ Safety to School 03 เมษายน 2566 1754