Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและ ถังขยะในสำนักงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ 22 มีนาคม 2566 1243
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 63 ปี 17 มีนาคม 2566 1238
สำนักงานอธิการบดีประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี ชูนโยบายสติในองค์กรและคุณธรรมความโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและองค์กร 13 มีนาคม 2566 1856
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน “ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ”รุ่นที่ 4 13 มีนาคม 2566 1109
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (อำลาสถาบันจากน้องพี่ DSMCRU) 09 มีนาคม 2566 1791
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2 09 มีนาคม 2566 1759
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 07 มีนาคม 2566 1806
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 กุมภาพันธ์ 2566 1300
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2566 1414
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 23 กุมภาพันธ์ 2566 1267