Accessibility Tools

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

     วันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาธารณสุขมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นมากขึ้น มีความพร้อมในการปฏิบัติตัวในการเรียนและการปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยมีรองรองศาสตราจารย์ ดร ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ในครั้งนี้

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย