Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนและต้นหม่อน

     วันที่ 1 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายบุญส่ง แสงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลท่าเคยและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนและต้นหม่อน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ศิริจรรยาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการฯจะจัดระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ หมู่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


 
  ที่มา : คณะครุศาสตร์