Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะวิศวกรสังคม" รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1

     วันที่ 17 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะวิศวกรสังคม" รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  ที่มา : คณะครุศาสตร์