Accessibility Tools

ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ ”มารยาทและบุลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม”

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 การอบรมเตรียมสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ ”มารยาทและบุลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม” โดยวิทยากร อาจารย์โอปอ พงษ์พานิช สุรารักษ์ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาจาก 10 สาขาวิชา คือ

     🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
     🔸สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
     🔸สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
     🔸สาขาวิชาการบัญชี
     🔸สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
     🔸สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
     🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
     🔸สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     🔸สาขาวิชาการตลาด
     ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เสริมสร้างแนวคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft skills และ Soft power รวมถึงการเตรียมตัวด้านการสื่อสาร/การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา