Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริกาฯ จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ หรือ กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 13 ธันวาคม 2566 1144
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้งาน Chat GPT และ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" 13 ธันวาคม 2566 1086
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 07 ธันวาคม 2566 1136
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจัดโครงการค่ายจำลองสถานการณ์ (Simulation) ในโครงการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3D ทางอุตสาหกรรมการผลิต และบริการเบื้องต้นด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation 08 กันยายน 2566 1316
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับมอบโล่ โครงการ YOUNGLOVE รักเป็นปลอดภัย 08 กันยายน 2566 1330
คณะทำงานดำเนินงานฯ ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา" 24 สิงหาคม 2566 1323
การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 19 กรกฎาคม 2566 1653
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ICDL Challenge 2023 รอบที่ 2: National Round รอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทย 19 กรกฎาคม 2566 1544
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และวัดผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 06 กรกฎาคม 2566 1548
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2566 06 กรกฎาคม 2566 1550