ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและบัญฑิตวิทยาลัย 20 กุมภาพันธ์ 2566 756
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงเพาะปลูก ให้กับกลุ่มโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 818
กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 875
กองพัฒนานักศึกษาร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และร่วมเยี่ยมชมผลงานนักศึกษา ศิลปะศึกษา 09 กุมภาพันธ์ 2566 837
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023) 07 กุมภาพันธ์ 2566 866
ครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน แบบ Oral presentation ในงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 06 กุมภาพันธ์ 2566 853
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 02 กุมภาพันธ์ 2566 861
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 05 มกราคม 2566 902
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 05 มกราคม 2566 869
โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565 12 พฤศจิกายน 2565 970