Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (อำลาสถาบันจากน้องพี่ DSMCRU) 09 มีนาคม 2566 1566
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2 09 มีนาคม 2566 1538
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 07 มีนาคม 2566 1592
คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 กุมภาพันธ์ 2566 1239
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2566 1185
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 23 กุมภาพันธ์ 2566 1212
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23 กุมภาพันธ์ 2566 1126
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1 23 กุมภาพันธ์ 2566 1442
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ และสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566 1395
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการจอมบึงสัญจร สร้าง “ฅนทันสื่อ” ต้นแบบเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรีกลุ่มแกนนำแม่ไก่ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2566 1257