Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง และผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร

      วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมเป็นประธานในการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพคุณภาพสูงเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง และผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร อีกทั้งสามารถขยายผลไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยมีเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขาชะงุ้ม และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

      1) ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่ห่มรัก (วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรัก) ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
      2) ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสะพานดำ อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี
      3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี
      4) ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุค ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
      5) ศูนย์เรียนรู้บ้านยายกะตามูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี
      ทั้งนี้ มีอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 
  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี