Accessibility Tools

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ