Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

        วันที่ 4 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน