Accessibility Tools

กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะอาจารย์ นำโดย อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร อ.วรลักษณ์ ทองประยูร อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย อ.ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ อ.เอกรวี ครุฑางคะ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอโครงการที่ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการโครงการสหกิจศึกษา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการในครั้งนี้ด้วย

        ขอแสดงความยินดีกับ นายคณากร ปิยภัณฑ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดทำโครงงาน เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แผนกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ