โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีโครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ภูวดล ธรรมราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Wellness Laboratory บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เป็นวิทยากรสัมมนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน/พนักงานแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาคณะ สาขาวิชาต่างๆ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประกอบด้วย

        1. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
        2. การจัดการทั่วไป
        3. การบัญชี
        4. การจัดการธุรกิจดิจิทัล
        5. เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
        6. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
        7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
        8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        9. การตลาด
        10. การท่องเที่ยวและการบริการ
        11. สัตวศาสตร์
        รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 104 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน 58 สถานประกอบการ ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติสหกิจศึกษานักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งในพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ซึ่งในปีนี้โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีการขยายรูปแบบการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ร่วมโครงการยุวชนอาสา ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาเหล่านี้จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อม จำนวน 45 ชั่วโมง รวมถึงเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา และเพื่อทำความเข้าใจในเอกสาร แบบประเมิน กำหนดการ การปฏิบัติสหกิจศึกษา
  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา