Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 โดย พล.เอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการ ประชุม โดยผู้นำนักศึกษาได้ร่วมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนา Soft Skills ด้วยวิศวกรสังคม ในการนำเอาทักษะทั้ง 4 ด้านของวิศวกรสังคม มาปรับใช้ในงานกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา