Accessibility Tools

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

        วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 เข้ารอบชิงติดอันดับที่ 17 จาก 125 ทีมทั่วประเทศ และเข้าชิงรอบที่ 2 จากทีมเข้ารอบทั้ง 33 ทีมทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียตรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ