คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูโดยการเรียนรู้คู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (School Integreated Learning : SIL) โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


    
  ที่มา : คณะครุศาสตร์