กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายกิตติภพ รักษาราษฎ์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา