Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565

        วันที่ 7-9 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 76 หน่วยจังหวัดทั่วประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.ราชบุรี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับมอบโล่รางวัล ในโอกาสเป็นหน่วยที่ประสบความสำเร็จตาม โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ปี 2564 นำร่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด โดยมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

        จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 13 จังหวัด ที่ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    
  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม