สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมโครงการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา MCRU ประจำปีการศึกษา 2564

        เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมโดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการฯ จัดการประชุมโครงการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา MCRU ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ได้รับเกียรติจากผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดย ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ เป็นวิทยากร


    
  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน