Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม และคุณธนารีย์ สะสุนทร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรให้กับนักศึกษา


    
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์