อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.ประภัสสร วิเศษประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีก และนายรัชช์นันท์ นววิชเดชาสิน เจ้ากน้าที่บริหารงานทั่วไปนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาดค้าปลีก เข้าพบ นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลการประกันอุบัติเหตุ และได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา