Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานด้วยการตรวจสอบธาตุอาหารของวัสดุปลูกจากทรัพยากรในท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนชัฏใหญ่มีสุข ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วิทยากรโดย ดร.อมรพิมล พิทักษ์ นายพีรวัฒน์ รัตนานุกูล นายสาโรจ ทองหุ้ม และนายสมพงษ์ พรมปั่น ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม


    
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์