Accessibility Tools

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลเมืองจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.อรรถพล อุสายพันธุ์ รองอธิการบดีฯ นายกเทศบาลเมืองจอมพล นายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล คุณวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง รองนายกเทศบาลเมืองจอมพล คุณมุ้ย เทียมผูก อาจารย์วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม โดยมี ผศ. ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชา และบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเทศบาลเมืองจอมพล


    
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย