Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางกมลวรรณ  แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ โดม1 หลังอาคารกองพัฒนานักศึกษ


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา