Accessibility Tools

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่ โดยวิทยากรคุณนุชนารถ แซ่โคว้(คุณไก่) ผู้ก่อตั้ง บริษัทแครอท ธนิยและบริษัทในเครือ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทนาการจัดการ ณ ห้องประชุมเกษมณี (1158)


    
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ