Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ กับ ICDL ASIA 2022 Digital Challenge

      ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ กับ ICDL ASIA 2022 Digital Challenge เพื่อคัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าแข่งขันเป็นสุดยอด ด้านทักษะความรู้ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) ในรอบแรกกับหลักสูตร Application Essentials ในวันนี้

      โดยคัดเลือกนักศึกษามาจาก จาก 3 คณะด้วยกัน
      1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน คัดเลือกมาจาก
          - สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่
            นาย ณ วีร์ ชูจิต และ นายฤทธิพันธุ์ ธรรมวัฒน์
            ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ดร.สถาพร จะนุ

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
            นาย วีรพัฒน์ แพง
            ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ดร.ปิยวดี พงสวัสดิ์

      2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน คัดเลือกมาจาก
          - สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
            นางสาวศิวนาถ แดงด้อมยุทธ์
            ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษ

      3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 คน คัดเลือกมาจาก
          - สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
            นายกิติพัฒน์ ธรรธานธิพัฒน์
            นางสาวจารวี ศรีอ่วม
            ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

      ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนน 75 % จะเข้าสู่รอบที่ 2 คัดเลือกระดับประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 3 สาย
            o สายการแข่งขันสายเทคโนโลยีเกิดใหม่
            o สายการแข่งขันสายธุรกิจ
            o สายการแข่งขันสายการออกแบบ

      ผลการแข่งขันจะประกาศในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 และจะมีพิธีมอบรางวัลระดับประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ จะได้รับสื่อการเตรียมตัวแข่งขัน และได้รับการติวจากวิทยากร ก่อนไปร่วมแข่งขันนานาชาติ ซึ่งจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 รอบที่ 3 ชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ 8 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รูปแบบการจัดจะเป็นการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วโลก โดยรูปแบบการสอบออนไลน์ที่มีการคุมสอบทางไกล มายัง ณ ห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    
  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา