Accessibility Tools

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Meta Active Learning หัวข้อ “การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR [Augmented Reality] VR [Virtual Reality] Metaverse”

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา เป็นประธานเปิดโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Meta Active Learning หัวข้อ “การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR [Augmented Reality] VR [Virtual Reality] Metaverse” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย


    
  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย