Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และเอกสารที่จะต้องนำส่งเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563 23 มิถุนายน 2563 881
รายละเอียดการชำระค่าแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 มิถุนายน 2563 834
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 12 มิถุนายน 2563 888
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 06 มิถุนายน 2563 1117
ขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 07 พฤษภาคม 2563 807
การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2562 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 07 พฤษภาคม 2563 1854