Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 725
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 - 30 สิงหาคม 2563) 16 สิงหาคม 2563 853
กำหนดรายชื่อวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าย้ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 726
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 735
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 21 กรกฎาคม 2563 728
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น 23) 16 กรกฎาคม 2563 765
ประกาศรายชื่อส่งเอกสารแบบคำขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563 719
ขอเชิญนักศึกษา MCRU ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ HEALTHY DIGITAL FAMILY “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” 13 กรกฎาคม 2563 885
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ จะสมัครเข้าเรียนต่อ รด.ปี3-4-5 เข้าร่วมประชุม 08 กรกฎาคม 2563 834
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) 01 กรกฎาคม 2563 773