Accessibility Tools

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations

                มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการใช้ Google scholar สำหรับงานวิจัยและวิชาการที่ สามารถรวบรวมจำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความวิจัยที่ถูกอ้างอิงให้ปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย Webometrics ซึ่งตัวชี้วัดทางด้าน Openness เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขึ้นสู่อันดับของ Webometrics ได้
                จึงได้กำหนดการจัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมอบรม
  คู่มือและสิ่งที่ต้องเตรียมเข้าร่วมอบรม


 

  ที่มา : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา