สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร

                 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากเดิมวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                 อาจารย์และบุคลากร ที่สนใจท่านสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/ZeyjU7veutrqHmht9

 
 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ