Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 มกราคม 2564 1345
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 ตุลาคม 2563 1779
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 26 สิงหาคม 2563 1582
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 17 สิงหาคม 2563 1766
ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ 24 กรกฎาคม 2563 1552
การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24 มิถุนายน 2563 1224
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 มิถุนายน 2563 1645
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2563 1147
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 มิถุนายน 2563 1154
ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2563 1785