Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มีนาคม 2564 3141
ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 3178
ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 2952
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 2478
ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 กุมภาพันธ์ 2564 2045
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 11 กุมภาพันธ์ 2564 1712
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 11 กุมภาพันธ์ 2564 1813
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 29 มกราคม 2564 1745
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 26 มกราคม 2564 1778
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงกเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 26 มกราคม 2564 1661