ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

                    ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1182/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้มีสิทธิลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ